Att två gånger ta ett SaaS-bolag till börsen – Berättelsen om Stian Rustad från 24SevenOffice

Stian Rustad, grundare och VD av 24SevenOffice, ett norskt SaaS-bolag, tog sitt bolag till börsen två gånger; först på norska OTC-marknaden 2016 och sedan igen på Euronext Growth Oslo 2020. I en intervju med Peak Capital, delar Rustad med sig av sina erfarenheter och insikter från att ta ett SaaS-bolag till börsen, liksom om utmaningarna och möjligheterna förknippade därmed.

Grundandet av 24SevenOffice

Rustad grundade 24SevenOffice 1997, till en början som ett företag inriktat på att utveckla mjukvara för små företag. 2002, bytte bolaget fot till en SaaS-modell som erbjuder ett molnbaserat EEPR-system för små och medelstora bolag (SMEs). Genom åren, har företaget expanderat sin produktportfölj och gått in i nya marknader, såsom Storbritannien och USA. Vid tidpunkten för börsnoteringen 2016, hade 24SevenOffice fler än 24 000 kunder i 16 länder och genererade årlig omsättning på 90 miljoner norska kronor (omkring 10 miljoner dollar eller 90 miljoner svenska kronor).

Börsnoteringen av 24SevenOffice

Beslutat att ta bolaget publikt drevs av viljan att resa kapital för fortsatt expansion, liksom av att öka företaget trovärdighet och synlighet på marknaden. Rustad valde den norska OTC-marknaden som ett första steg, då den medför lägre inträdesbarriärer och kostnader i jämförelse med huvudlistan på Oslobörsen. Baksidan är dock att OTC-marknaden har dålig likviditet och får analytiker och investerare som följer bolagen, vilket gör det svårare att attrahera nya investerare och att öka aktiens likviditet. Oaktat detta, var börsnoteringen framgångsrik då man tog in 30 miljoner norska kronor (omkring 3,5 miljoner dollar eller 30 miljoner svenska kronor) och gjorde det möjligt för bolaget att öka takten på tillväxten.

2020, fattade 24SevenOffice beslutet att ta klivet upp till marknadsplatsen Euronext Growth Oslo, vilken erbjuder bättre synlighet, mer likviditet i handeln samt åtkomst till en större pool av investerare. Processen att byta börs var mer komplex och tidskrävande, och ställde högre krav på bolaget att möta tuffare krav på rapporteringsstandard, informationsgivning och bolagsstyrning. Däremot, såg Rustad detta som en möjlighet att förbättra bolagets verksamhet och styrning, liksom att positionera bolaget för fortsatt tillväxt och internationell expansion.

Börsnoteringen på Euronext Growth Oslo var också framgångsrik, då bolaget fick in 70 miljoner norska kronor (cirka 8 miljoner dollar eller 70 miljoner svenska kronor), till ett motsvarande börsvärde på 410 miljoner norska kronor (48 miljoner dollar eller 410 miljoner svenska kronor). Bolagets aktiepris har sedan dess ökat med mer än 50 %, vilket visar på marknadens positiva mottagande av dess tillväxtmöjligheter och SaaS-affärsmodellen.

Huvudsakliga faktorer för att lyckas ta ett SaaS-bolag till börsen

Rustad identifierar flera huvudsakliga faktorer som krävs för att lyckas ta ett SaaS-bolag till börsen, vilket inkluderar:

  1. Stark produkt och tydlig marknad: Bolaget måste ha en unik och värdefull produkt som löser faktiska problem hos dess kunder. Affärsmodellen måste också vara skalbar och vinstgenererande, med förutsägbara och återkommande intäktsströmmar.
  2. Solid finansiell ställning och tillväxtpotential: Bolaget måste ha påvisat en tillväxt av sin omsättning, vinst och kassaflöde. Det måste också ha en tydlig tillväxtstrategi med en övertygande vision och färdplan för att expandera produktportföljen, kundbasen och geografiska räckvidden.
  3. Erfaren och engagerad ledning: Bolaget måste ha ett talangfullt och erfaret team med en stark meritlista av att exekvera och av innovation. Det måste också ha en tydlig och genomsyrande vision för bolagets framtid och ett åtagande att skapa långsiktigt värde för alla intressenter.
  4. Transparent och effektiv bolagsstyrning: Bolaget måste ha en robust och transparent bolagsstyrning, med en tydlig fördelning av roller och ansvarsområden, effektiv riskhantering samt höga etiska standarder. Det måste också ha en kultur av transparens, ansvarstagande samt kontinuerlig förbättring.

Viktiga lärdomar

Rustads erfarenheter visar på vikten av att bygga starka team, utveckla en produkt som löser ett faktiskt problem samt att behålla fokus på långsiktig tillväxt. Även om Rustads resa inte har varit utan utmaningar, har han i slutändan lyckats med att bygga ett lönsamt och uthålligt SaaS-bolag.

En huvudsaklig lärdom från Rustads berättelse är vikten av att bygga starka team. Rustad tog tidigt till sig att han behövde hjälp från talangfulla och dedikerade personer för att bygga och växa hans verksamhet. Han vidhåller att mycket av hans framgång är tack vare hans förmåga att hitta och anställa talangfulla medarbetare som delar hans vision och värderingar.

En ytterligare viktig lärdom från Rustads erfarenheter är värdet av att behålla fokus på långsiktigheten. Rustads företag stod inför många utmaningar under resans gång, inklusive hård konkurrens, ekonomiska svackor samt behovet av att pivotera affärsmodellen. Oaktat detta, höll han blicken fäst vid helheten och arbetade för att bygga ett företag som var uthålligt och lönsamt på lång sikt.

Slutligen, påvisar Rustads berättelse vikten av att utveckla en produkt som löser problem i verkligheten. Han såg tidigt att många små företag fann det utmanande att hantera sina finanser och verksamheter och han arbetade för att utveckla en produkt som skulle göra deras liv enklare. Därigenom, kunde han bygga en lojal kundbas och växa hans företag över tid.

Slutsats

Stian Rustads berättelse är ett vittnesmål om styrkan av uthållighet, hårt arbete samt vision. Han lyckades bygga ett framgångsrikt SaaS-bolag genom att fokusera på sina kunders behov, bygga ett starkt team samt att oavbrutet fokusera på långsiktig tillväxt. Hans erfarenheter erbjuder värdefulla lärdomar också för andra entreprenörer som vill bygga ett framgångsrikt företag i SaaS-marknaden.

English Deutsch